Helpful Detals River_Kwai_Resotel_2Days_1Night

- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารและนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
รหัส (RS101) : โปรแกรมทัวร์ THE RIVER KWAI 2 วัน 1 คืน

Highlight: ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า)-สุสานสัมพันธมิตร-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด-ล่องเรือชมแม่น้ำแควน้อย-เที่ยวหมู่บ้านมอญ-นั่งรถไฟสายมรณะ-ริเวอร์แคว รีโซเทล

วันที่ 1 : อาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

6.00-6.30 น. : ออกเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
09.00 น. : ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม "เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า" ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสัมพันธมิตร ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว… จากนั้นไปชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว
ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
12.00 น. : ถึงที่พักริเวอร์แคว รีโซเทล รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 น. : พาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านมอญ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวมอญอย่างเป็นกันเอง
(ท่านสามารถเลือกใช้บริการนั่งช้างชมป่าไผ่ได้อีกด้วย ค่าใช้จ่ายเสริมนี้ยังไม่ได้รวมในแพ็คเกจ)
19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
แล้วพักผ่อนในยามราตรี

วันที่ 2 : อาหารมื้อเช้า และมื้อกลางวัน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าแบบ American Breakfast
08.30 น. : นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ระลึกถึงความยากลำบากของเชลยศึกที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
และพาท่านเดินชมเส้นทางรถไฟ ณ บริเวณช่องเขาขาด จากนั้นพาท่านกลับที่พัก
11.30 น. : Check-out และเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. : นั่งรถไฟสายมรณะสัมผัสเส้นทางสายประวัติศาสตร์
14.20 น. : เตรียมตัวและออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
18.00 น. : ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ