Helpful Detals River_Kwai_Resotel_1Day

รหัส RS100 : โปรแกรมทัวร์ THE RIVER KWAI  วันเดียว เที่ยวสนุก

Highlight : ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า) - สุสานสัมพันธมิตร
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ล่องเรือชมแม่น้ำ
- นั่งรถไฟสายมรณะ


6.00-6.30 น. : ออกเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
10.00 น. : ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม "เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า" ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2
  จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสัมพันธมิตร ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว…
  แล้วนำท่านล่องเรือ ท่านจะได้พบความแตกต่างของแม่น้ำสามสาย ได้แก่  แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อยที่มา   บรรจบกัน จนถึงจุดชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเรือปากแซง
13.00 น. : นั่งรถไฟสายมรณะสัมผัสเส้นทางสายประวัติศาสตร์ท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่ม
14.20 น. : เตรียมตัวและออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
18.00 น. : ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและบริการส่งถึงโรงแรม